Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τή γῆν κρεμάσας.
Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς.
Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.
Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.
Ἥλοις προσηλώθη, ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.
Λόγχῃ ἐκεντήθη, ὁ Υιός τῆς Παρθένου.
Προσκυνοῦμέν σου τά Πάθη Χριστέ.
Δεῖξον ἡμῖν, καί τήν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.”
Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση με υγεία και ευλογία σ εσάς και τις οικογένειές σας!